kritiken hemeroteka

7.877 kritika

Azken kritikak

« | »

Bide barrijak / Lauaxeta / Verdes Atxirika, 1931

Ondo idazteko bidean Barrensoro / Euzkadi, 1932-01-22

Gure olerkariak

Aurreko idazlanean ez nizkian bear bezela nere ustiak borobildu. Izparringi-lanetarako esiak estutu bearra zegok; al degunerako ibilleran aruntz-onuntzei lokariak moztuki. Azken-aldi oetan, gañera, linotipistak ere gose-antxean ete-dabiltzan negok. Alakoren batian txilborrik gabe agertuko ziate semetxoren bat. ¿Nork ezagutu ordun norbere semea danik?

Eztek era bakarrekua edertasuna. Egunsentien argi-urratzean izpiak milla margoz zipriztinka zabaltzen diranez, Jainkoaren izete ederra ere bereolaxe ludiko gauzetara banatzen dek. Gauza guziak dite izaeran bere alde ederra. Biurrikeri arrigarrienak er[e] ba dik ukigarrizko ikusaldia; bakan izatia gitxienez beintzat. Antzirudiz argitu dezadan nere oldozkuna.

Txalogarria dek, noski, umetxo ille-kuzkurdunaren irriparria; ezin ukatu ori. Amestu dezakegun emakumerik egokienaren soina ere ikusgarria. Ukabilkariaren bizkar-koskorrak zakar-itxura dite. Nork ukatu, ordea, gizaseme-soin zaintsuari edertasun bereziak? Edertasun oik guziak bakoitzak bere aldera txukuntzen dizkik; ao-sapaiak eskatzen dienez. Naiago nik Florentzi’ko irudigille ospatsuak Moise igarlearen arpegi ta soinari egotzi zion indar-itxura latza. An etzegok eme-usairik; sendotasuna, indarra ta bizia joera osoan, bai.

Goazik orain tinkotasunera. Geiegikeriak soildu ta lorekeriak zeozertxu iñausi bearra bai zegok idazkeran. Ez dedilla lore-erauntsi azpian oldozkuna izkutaturik estaliki nabarmendu; ori ez. Ondo esateko buruz gaztetan ikasi genitun betebearrak agintzen diate ori. Geiegizko lorekeriak eta larregizko oparotasunak alde begie idazkeratik naiz olerkietan naiz beste idazlanetan. Gai berberaren inguruan itzulka argiaren ondoan mitxeleta bezela luzaroki jardutia etzegok ondo. Baña gai onetan erdi-malla bat ba-dek. An irauten al-egin dezagun.

Era guzietako lore-lanbroak bere magalean goxoki artzeko eztitasunik ez al-du euzkerak, ordea? Bai, nere ustez. Tinkotasuna ederra dek; edestietan ondoen gañera. Irudipena oinarritzat duten abarrak zearo morroztuki, adaburua il-zorian uke. Zurbiltasun emea egotziko giniokek barrengo keme biziari. Neurkiña eskuan arturik esaerak motz-motz neurtzen asi ezkero, neurketa nabarmena uke uaxe. Letani-erreskadak bezin agor irtengo ituzke esaerak. Esaera labur bakoitzean oldozkun oso bat sartu nairik ikusten dizkigu idazle batzuk. Aor, ordun, idazkera zapal-zapalik. Tolarean orrelaxen estutzen dizkite sagar-mutxikiñak kemea osoki agortu arteo. Oldozkunak irakurliari motzik arri-koskorren antzera jaurti ezkero, legartzetan barrena belaun urratzen ibilli bearra izango dik aspergarri. Ken, ken antzukeri au gure arnas-titietatik.

¿Zein ondorengo dakartzin, tolarean bezela, oldozkunak itzneurtuetan estutu nai orrek? Illuntasuna. Aingeruak elkarrekin adierazteko itz bearrik ba’luteke, orrelakoxe olerki legorretara joko litike; adimen-uts baituk, bada, aingeruak. Daramakigun larru au soin-gainean degun arte, oldozkunak urre-intzez jantzirik xeeki borobiltzean biotz-erdiragarrigo dituk irakurleentzat. Alde guzietako elertietan ala dek; euzkel elertian ere azkenik ala izango dalakuan negok. Idazti deunetan (Biblian), orraatik ezti zaiguk aorako ango idatzieraren tinkotasuna. Oldozkunak sakon; irudipena bizi; barrengo indarra ukaldika. Erdiko mallean zegok, nunbait, an esaera. Etzekiat, etzekiat…

Lauaxeta’ren olerki batzuetan barrundatu degun illuntasuna ere ortixek sortua dek oldozkuna kitzetan meeki josi ta tinkatuaitik. Maiz lartzen ziguk aditza (verbo) laburturik. Olerkiak irakurtzen aoa [...] arren, lan batzuen biotza ukitzen eztek errez. Oiturarik eztaukenak ao-zabalik noizik bein lotu bear. Etzaiguk oldozkunen sakontasuna oztopo. Idazkeraren joskera bai. Ez gaituk gu araño iritxi noiz-edo-bein. Asiberriak ulertu eziñik dabiltzanean, gogait egingo duten bildur izan. Eztek ajolagabe utzi bear degun arazua au.

Ulerbidetzat erderara jo dute idazle batzuek. Alde batetik euzkel-bertsoen erreskadak. Aldamenean erderara aldatuak. Bein baño geiagotan arritua utzi naun joera dek auxe. Bide-erakustzalletzat jarria izango dek olakoetan erdera. Erakusle ori gabe euzkel-olerkiak irintxi ezin ba’ditugu bikain gitxeudek. Irakurleren batzuek, gañera, erderara zuzendurik agiñetarako ezurra bezin gogor iritzirik bazterreta[t]zen ezpa’dute bestaldia.

Arkitu ditzazkegun belzgune guziak beatz-puntekin erakutsiz jardun bear al-digu, ba, azkenera arteo? Ez, ez. Ara emen berriz Urkiaga jaunaren “Bide barrijak” idaztiatzaz gure iritzia. Orain-arte euzkel-olerkietan agertu zaizkigun egokienak, samurrenak, ederrenak ba-dituk txorta mardul orretan. Bere lana oraindik obetu dezakelakuan idatzi dizkigu lerro oek; indarrik iñori eskatu bearrik eztik ortarako. Jarrai dezala sutsu olerki-larrainetan-barrena kantari. Sudurra giraxeago, aoa onuntzaxeago, belarriak araxeago dituztelarik obekiago legozkela? Gizon bakoitzak bere aoa dik. Norberak bere erara amesten dizkik eder-kontuak. Etziok orrek barrengo mami-muinari ezer kentzen.

Aintzina euzkel-maastian langille gutxi ginuen. Jardule aien lanak zirtzillak. Alere idazlan aiek guziak goratu ta txalotu bearra gendula uste giñian. Dana oberik-eziñekotzat autu bear. Langille urri aiek lanari muzin etzegioen eta egisegin etsegien beren jarduna laztantzen ibilliak gaituk. Umetxoei muxindu ez ditezen moxuka zirikatzeko buruz.

Orain, ordea, euzkel-idazleak lan bikainak, sendoak, ederrak azaltzen dizkite, bada. Asarrerik eztala, bakoitzak bere iritziak argitaratzia, ondo zegok nere ustez. Eriotz-antza zedukak ixiltasunak. Epaitu euzkel-idazlien lanak; goratu, banandu, xeetu… Asarre-gabe, birao-gabe, zitalkeri-gabe. Idazleentzat sari oberik bai al-dek?

Urkiaga adiskide onak aurrerakuan ere, orain arteo bezela, olerki-gintzan ernai jarraiko dulakuan gitxeudek. Bera lako urretxindor txintazaleen bearra baitigu, beintzat. Euzkera gaizka-bidean degun ezkero, ezin utzi parrastaka atzera leiza-zulora amiltzen.

Azken kritikak

Begiak zabalduko zaizkizue
Irati Jimenez

Anjel Lertxundi

Totelak
Fermin Etxegoien

Anjel Lertxundi

Infinitua ihi batean
Irene Vallejo

Anjel Lertxundi

Borrokalari transgeneroak
Leslie Feinberg

Irati Majuelo

Totelak
Fermin Etxegoien

Ibon Egaña

Motx-motxean
Juan Kruz Igerabide

Karla Fernández de Bengoa Vázquez

Mamu eratortzeko moduak
Juanjo Olasagarre

Asier Urkiza

Udaberria sutan
Joxemari Iturralde

Nagore Fernandez

Ez dakit zertaz ari zaren
Ana Malagon

Paloma Rodriguez-Miñambres

Nikole bijotzekua
Edorta Jimenez

Mikel Asurmendi

Bihurguneko nasa
Uxue Apaolaza

Irati Majuelo

Euri zitalari esker
Itxaro Borda

Amaia Alvarez Uria

Itzultzeko etorri naiz
Felipe Juaristi

Hasier Rekondo

Ogia eta zirkua
Irati Jimenez

Paloma Rodriguez-Miñambres

Artxiboa

Abendua 2021

Azaroa 2021

Urria 2021

Iraila 2021

Abuztua 2021

Uztaila 2021

Ekaina 2021

Maiatza 2021

Apirila 2021

Martxoa 2021

Otsaila 2021

Urtarrila 2021

Hedabideak